CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Oblastní charita Most
       
SÍDLO ORGANIZACE Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE OchM   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.charitamost.cz charita@charitamost.cz 476 119 999 476 119 999
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Mgr. Eva Čenkovičová  TELEFON  MOBIL
    476 119 999 775 713 306
       
ZASÍLACÍ ADRESA U města Chersonu 1552,434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE  
  Posláním organizace je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství a státní či politické příslušnosti. 
 
  Poskytovatel sociálních služeb
  ambulantní služby
  terénní služby
  pobytové služby
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY    
1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Petra Jilemnického č.p. 2459,434 01 Most
2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Petra Jilemnického č.p. 2459, 434 01 Most
3. Azylový dům pro muže a ženy - K.H.Borovského 311, 417 05 Osek
4. Azylový dům pro muže a ženy - Nádražní 9/555, 419 01 Duchcov
5. Noclehárna - Nádražní 9/555, 419 01 Duchcov
6. Centrum Rodina v Tísni - Husova 305, 417 05 Osek
  - Azylový dům pro matky s dětmi
  - Dům na půli cesty
  - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
7.  Středisko asistenčních služeb SHD Komes, Moskevská 14/1, 434 01 Most
  - Pečovatelská služba
  - Osobní asistance
  - Terénní programy
8.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Mostecká 2050, 436 01 Litvínov
9.  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hamerská 258, 436 01 Litvínov - Janov
10. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – „Sovička“

  Kontaktní adresa:                 ul. Petra Jilemnického č.p. 2459

434 01 Most

Vedoucí zařízení:                  Štiková Jana

 Kontakt:                                 e-mail: stikova@charitamost.cz

telefon: 775 713 301 

Cílová  skupina:                    děti ve věku od 4 do 15 let ze sociálně

znevýhodněného  prostředí mosteckého regionu

 

Kapacita střediska:               50 dětí

 

Provozní doba:                      pondělí            od 8:00 do 12:00       od 13:00 do 17:00 hod.

                                               úterý               od 8:00 do 12:00       od 13:00 do 17:00 hod.

                                               středa              od 8:00 do 12:00       od 13:00 do 17:00 hod.

                                               čtvrtek                        od 8:00 do 12:00       od 13:00 do 17:00 hod.

                                               pátek               od 8:00 do 12:00       od 13:00 do 17:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička se zaměřuje na děti předškolního a školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí mosteckého regionu. Navštěvují nás především děti z rodin s nejnižšími příjmy. Klub funguje již od roku 2000.

 Předškolní klub je otevřen pro děti ve věku od 4 do 7 let  denně v době od 7:00 do 12:00 hod.Zde se snažíme připravovat předškoláky na zdárný zápis a úspěšné vkročení do prvních ročníků základních škol. Pomáháme dětem s osvojením hygienických návyků, znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí prvního ročníku  ZŠ. Děti si zde hrají, zpívají, věnují se výtvarným a rukodělným činnostem.

 Školní klub je otevřen pro děti ve věku od 7 do 15 let denně v době od 13:00 do 17:00 hod Ve školním klubu se nejprve děti věnují školní přípravě (píší domácí úkoly a s pomocí zaměstnanců nebo praktikantek a dobrovolníků se doučují školní látku). Po té se děti věnují předem připraveným aktivitám: 

§         sportovním

§         výtvarným

§         udebním

§         dramatickým

§         rukodělným

§         aktivizačním

§         vzdělávacím

 Pravidelné činnosti klubu Sovička jsou obohaceny organizováním jednorázových akcí a aktivit pro děti i jejich rodiče.

 

***********************************************************************************************                   

Název zařízení:

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „Rozmarýnek“

 Kontaktní adresa:                 ul. P. Jilemnického č.p. 2459

434 01 Most

Vedoucí zařízení:                  Štiková Jana

 Kontakt:                                 e-mail: stikova@charitamost.cz

telefon: 775 713 301

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 ü                děti, mládež a dospělí  ve věku od 4 do 26 let ohrožené                                          společensky nežádoucími jevy

ü                etnické menšiny

ü                osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

ü                osoby které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto                                      způsobem života ohroženi

 

Věková struktura cílové skupiny:

 

ü                děti kojeneckého věku

ü                děti předškolního věku

ü                mladší děti

ü                mladí dospělí

ü                dospělí

 

Kapacita střediska:               50 osob

 Provozní doba:                      Podnělí:          od 10:00  do 12:00 hod.

Středa:            od 10:00 do 12:00 hod.

Pátek:             od 10:00 do 12:00 hod. 

Rozmarýnek je určen ženám na mateřské dovolené, jejich dětem a celým rodinám za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací. Rozmarýnek je určen všem příchozím. Jeho hlavním cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti.

 Nabízíme:

ü      pomoc matkám na mateřské dovolené

ü      poskytnutí rad s vyřizováním úředních záležitostí

ü      základní sociální poradenství

ü      poskytnutí hlídání dětí v úřední době

ü      vymanění se z izolace, sdílení a výměna zkušeností s vedením domácnosti a výchovou dětí

ü      seberealizace při rukodělných činnostech (výtvarná činnost, výroba dekorací, ruční šití, apod.)

ü      odpočinek, relaxace, výlety, volnočasové aktivity

                         V rámci svých aktivit se Rozmarýnek orientuje především na organizování činností pro děti a rodiče. Dále řeší sociální otázky a pomoc matkám (rodinám) v základním sociálním poradenství, vzdělávání atd.

Rozmarýnek umožňuje průměrně (týdně) 12 matkám s dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o děti dostávají. Rozmarýnek je místem, kde jsou ženy (rodiny) vítány, děti zde nachází přirozené společenství vrstevníků a vidí matku v jiné roli než v domácnosti, přispívá k rozvoji občanské společnosti, posiluje sebevědomí žen, pomáhá nalézat přátele. Maminky zde mohou uplatnit své profesní záliby a přispět k programu zařízení Děti si zde zvykají na kolektiv a na to,  že se jim  věnuje někdo jiný než matka, budují si své postavení ve společnosti.

 Aktivity:

 

ü      aktivizační činnosti

ü      volná hra dětí pod  odborným dozorem

ü      cílené hry dětí a rodičů

ü      posezení matek spojené s diskusí na dané téma

ü      přednášky odborníků na zajímavá témata

ü      výlety  apod.